پایگاه اطلاعاتی اینسایتس کلاریویت

پایگاه اطلاعاتی اینسایتس کلاریویت

معرفی پایگاه اطلاعاتی اینسایتس کلاریویت Incites Clarivate  اینسایتس کلاریوت چیست؟ اینسایتس کلاریوت محصولی از Web of Science است که  یک ابزار ارزیابی تحقیقات علمی است که داده های معتبر  و قابل اعتماد را از پژوهش های معتبر علمی در سطح دنیا جمع آوری نموده و آنها را تجزیه و تحلیل می نماید. داده های ارائه […] مطالعه کامل