پایگاه اطلاعاتی آنجل لیست

پایگاه اطلاعاتی آنجل لیست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی آنجل لیست Angel list آنجل لیست یک پایگاه اطلاعاتی است که خود را بزرگترین جامعه استارتاپی در سطح دنیا می داند. این پایگاه اطلاعاتی با هدف معرفی استارتاپ ها در سطح جهان و همچنین گردآوری منابع اطلاعاتی و غیراطلاعاتی مورد نیاز آنها فعالیت می نماید. آنجل لیست به دنبال ساخت یک […] مطالعه کامل