معرفی پایگاه بیولوژیکال ابسترکتس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه بیولوژیکال ابسترکتس از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (Biological Abstracts (ebscohost بایولوژیکال ابسترکتس که توسط شرکت کلریویت آنالیتیکس تولید شده است، شامل مجموعه ای از ارجاعات کتابشناختی برای علوم زیستی و ادبیات پژوهش زیست پزشکی می باشد و خلاصه مقالات هم ترازخوانی شده ی ژورنال های آمریکا و ژورنال های بین المللی را پوشش می دهد.بایولوژیکال ابسترکتس برای کاربران […] مطالعه کامل