معرفی پایگاه بیزنس سورس کرپوریت از ابسکوهاست

معرفی پایگاه بیزنس سورس کرپوریت از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Business Source Corporate (ebscohost این پایگاه که برای پاسخ دهی به نیازهای متنوع اطلاعاتی شرکت های امروزی طراحی شده است، شامل ژورنال ها و مجلات تمام متن می باشد. منابع، شامل مجلات برجسته کسب و کار، مطالب تجاری، گزارش های کشوری، پروفایل شرکت ها و مطالب دیگر می باشند. در یک نگاه […] مطالعه کامل