معرفی نرم افزار ان ویو NVivo

معرفی نرم افزار ان ویو NVivo

محققین با توجه به سوال تحقیق خود یکی از روشهای کیفی راانتخاب می کنند. مثلا پژوهشگری که بدنبال موضوعات جدید و یا دیدگاههای جدید در موضوعات رایج جامعه و کشف فرضیات و نظریه های جدید است احتمالا به روش گرندد تئوری روی می آورد و یا محققینی که علاقهبه رصد تجارب زیسته جامعه دربافتمد نظر […] مطالعه کامل