در تحقیقات از تصاویر و ویدیو تولید شده هوش مصنوعی استفاده کنیم؟

در تحقیقات از تصاویر و ویدیو تولید شده هوش مصنوعی استفاده کنیم؟

ابزارهای هوش مصنوعی (AI) که توضیحات متنی را به تصاویر و ویدیوها ترجمه می کنند، به سرعت در حال پیشرفت هستند. درست همانطور که بسیاری از محققان از ChatGPT برای متحول کردن فرآیند نگارش علمی استفاده می کنند، برخی دیگر نیز از تولیدکنندگان تصاویر هوش مصنوعی مانند Midjourney، Stable Diffusion و DALL-E برای کاهش زمان […] مطالعه کامل