حروف نشانگر نویسنده کاتر سنبورن آنفوربی

حروف نشانگر نویسنده کاتر سنبورن آنفوربی

  معرفی حروف کاتر سنبورن CutterSanborn حروف کاتر به حروفی گفته می شوند که در زمان رده بندی کتاب ها با استفاده از نظام رده بندی کنگره باعث می شوند که کتاب های یک نویسنده با یک عدد مشخص در کنار یکدیگر قرار بگیرند. با استفاده از حروف کاتر و بر اساس نام خانوادگی نویسنده […] مطالعه کامل