مالکیت فکری و واکسن کرونا

مالکیت فکری و واکسن کرونا

یادم می آید جایی مطالعه کردم بعضی نظام های حقوقی همچون قانون مالکیت فکری برای حغظ فاصله بین کشورهای فقر و توسعه یافته شکل گرفته است . اکنون در زمانه ای که کرونا تمام دنیا را بهم ریخته است نگاهی می کنیم به صحبت های مرتبط به این بحث: سازمان جهانی بهداشت: خواستار تعلیق حق […] مطالعه کامل