آلتمتریک برای سواد رسانه ای و اطلاعاتی در عصر دیجیتال

آلتمتریک برای سواد رسانه ای و اطلاعاتی در عصر دیجیتال

برای هفته جهانی سواد رسانه ای و اطلاعاتی سال ۲۰۲۳ (۲۴ تا ۳۱ اکتبر) تمرکز بر اهمیت فضاهای دیجیتال بود و هدف تقویت همکاری چند جانبه با پلتفرم های دیجیتال و سایر ذینفعان در ادغام سواد رسانه ای و اطلاعاتی در سیاست ها، عملیات ها و محصولات بود. این امر بر اهمیت توسعه ابتکارات جدید […] مطالعه کامل