پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس SCOPUS

پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس SCOPUS

معرفی پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس Scopus اسکوپوس چیست؟ اسکوپوس یکی از بزرگ‌ترین پایگاه های دادۀ چکیده و استنادی، مجصول شرکت انتشاراتی الزویر است و شامل ۳۲۲ میلیون رکورد بوده که ۹۳ میلیون رکورد آن اطلاعات کامل فراداده ی مقالات و ۵۰ میلیون رکوردهای اطلاعاتی پتنت ها، را شامل می شود که اطلاعات استنادی برای آنها محاسبه […] مطالعه کامل