کارگاه مهارتی کتابداران و متخصصان علم اطلاعات در کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز

کارگاه مهارتی کتابداران و متخصصان علم اطلاعات در کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز

در راستای فراهم آوردن زمینه لازم برای کسب مهارت ها و شایستگی های جدید، مورد نیاز برای حضور موثر در فضای اطلاعاتی مبتنی بر وب ۲/۰، کارگاه مهارتی کتابداران و متخصصان علم اطلاعات با حضور مهندس حسین حیدری مدیر شرکت یابش ،مدرس کارگاه، در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تبریز روز سه شنبه ۸ […] مطالعه کامل