پایگاه اطلاعاتی سنفوردگاید

پایگاه اطلاعاتی سنفوردگاید

معرفی پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی سنفوردگاید Sanford guide سنفوردگاید چیست؟ سنفوردگاید یک پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی است که به صورت تخصصی در زمینه درمان بیماری های عفونی فعالیت دارد. این پایگاه اطلاعاتی با ارائه راهنمایی های درمانی مختصر، قابل اعتماد و در دسترس تصمیم گیری در مورد نحوه درمان بیماران را پشتیبانی می […] مطالعه کامل