پایگاه های اطلاعاتی فارسی- جستجوی کتاب

پایگاه های اطلاعاتی فارسی- جستجوی کتاب

ابزارهای پژوهشی که برای یافتن منابع فارسی به شما کمک می کند! این ابزارها به کتابداران و پژوهشگران برای جستجوی کتاب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات داخلی و…. کمک می کند. جستجوی کتاب های فارسی شبکه سیمرغ NOSA Simorgh جستجوی کتاب در شبکه ی کتابخانه های استفاده کننده از نرم افزار نوسا سامان Saman […] مطالعه کامل