پایگاه های دسترسی آزاد

پایگاه های دسترسی آزاد

پایگاه های دسترسی آزاد یا Open access به پایگاه هایی گفته می شود که منظور انتشار و در دسترس قرار دادن منابع و داده های علمی به صورت رایگان مشغول به فعالیت هستند. کاربران اینگونه پایگاه های اطلاعاتی برای انتشار مقالات علمی خود و یا دریافت نتایج دیگر پژوهش ها و داده های خام آنها […] مطالعه کامل