مجموعه پایگاه های چند موضوعی از ابسکوهاست

مجموعه پایگاه های چند موضوعی از ابسکوهاست

معرفی پایگاه های چند موضوعی از ابسکوهاست Multidisciplinary Ebscohost ابسکو چیست؟ ابسکو یک شرکت خدمات اطلاعاتی است که تولید کننده و مالک، پایگاه های اطلاعاتی بی شماری، در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تجاری است. این شرکت توسط هزاران موسسه و میلیون ها کاربر در سطح جهان استفاده می شود. در واقع ابسکو یک […] مطالعه کامل