یادداشت برداری در پژوهش

یادداشت برداری در پژوهش

چرا یادداشت برداری کنیم؟ یادداشت برداری، رونویسی اطلاعات با استفاده از تکنیک های کوتاه کردن برای ایجاد یک منبع حافظه خارجی است. پژوهشگران برای ثبت اطلاعات و کمک به درک و تفکر، یادداشت‌برداری می‌کنند. یادداشت‌برداری بخش مهمی از نوشتن هر مقاله تحقیقاتی است زیرا درک بهتری از مطالب به شما می‌دهند. هنگام نوشتن مقاله تحقیقاتی، […] مطالعه کامل