معرفی پایگاه ساستینبلیتی رفرنس سنتر از ابسکوهاست

معرفی پایگاه ساستینبلیتی رفرنس سنتر از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی(Sustainability Reference Center (ebscohost ساستینبلیتی رفرنس سنتر یک پایگاه اطلاعاتی تمام متن قدرتمند است که تمامی جنبه های حفظ و نگهداری شامل محافظت از محیط زیست، شرکت در مسئولیت های اجتماعی و قوانین فدرال، ایالتی و محلی را پوشش می دهد. این پایگاه شامل ژورنال های تمام متن، مجلات، کتاب ها و […] مطالعه کامل