معرفی پایگاه سایکالوژی اند بیهیورال ساینسس کالکشن از ابسکوهاست

معرفی پایگاه سایکالوژی اند بیهیورال ساینسس کالکشن از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Psychology and Behavioral Sciences Collection (ebscohost این پایگاه که یک پایگاه تمام متن ضروری برای روانشناسان، مشاوران، پژوهشگران و دانشجویان می باشد، صدها ژورنال تمام متن روانشناسی شامل تعداد زیادی از ژورنال های نمایه شده در سایک اینفو را فراهم می کند. این پایگاه به خصوص پوشش قوی از روانشناسی و مشاوره […] مطالعه کامل