شبکه اجتماعی علمی پابلونز

شبکه اجتماعی علمی پابلونز

معرفی شبکه اجتماعی علمی پابلونز publons پابلونز چیست؟ پابلونز یک شبکه اجتماعی علمی و منبع رایگان است که محققان را قادر می‌سازد تا نتیجه کامل‌تری از تأثیر خود را به عنوان یک نویسنده، ویراستار، نویسنده همکار و داور در یک مکان پیگیری کنند و آن را نشان دهند. محققان با ایجاد یک پروفایل در پابلونز […] مطالعه کامل