معرفی پایگاه ساستینبلیتی واچ از ابسکوهاست

معرفی پایگاه ساستینبلیتی واچ از ابسکوهاست

    معرفی پایگاه اطلاعاتی (Sustainability Watch (ebscohost این منبع که بر مفهوم “مردم – سیاره – منابع” متمرکز است، خلاصه هایی از مهم ترین پیشرفت ها در حوزه پایداری را فراهم می کند و یک ابزار قدرتمند برای کمک به تصمیم گیری در حوزه های چند بعدی مرتبط به پایداری می باشد. پایگاه ساستینبلیتی […] مطالعه کامل