معرفی پایگاه اینترنشنال سکیوریتی اند کاونتر تروریسم رفرنس سنتر از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اینترنشنال سکیوریتی اند کاونتر تروریسم رفرنس سنتر از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (International Security and Counter-Terrorism Reference Center (ebscohost پایگاه اینترنشنال سکیوریتی، مخصوص اطلاعات نظامی برای تحلیل های امنیتی و تهدیدات می باشد. این پایگاه که برای تحلیل گران امنیتی و پژوهشگران بسیار ضروری می باشد، شامل مقالات تمام متن، خبرها، گزارش ها، کتاب ها و خلاصه هایی است که تعارضات منطقه ای، […] مطالعه کامل