طراحی سوال در مرور سیستماتیک؛ آموزش گام به گام

طراحی سوال در مرور سیستماتیک؛ آموزش گام به گام

اولین مرحله از فرآیند بررسی سیستماتیک، ایجاد یک سوال روشن، خوب و متمرکز است. تمام تحقیقات آکادمیک خوب با یک سوال تحقیقاتی شروع می شود. سؤال تحقیق سؤالی واقعی است که می خواهید در مورد یک موضوع خاص به آن پاسخ دهید. ایجاد یک سوال به شما کمک می کند تا روی جنبه ای از موضوع […] مطالعه کامل