پایگاه اطلاعاتی شاک اند ویبریشن دایجست از ابسکوهاست

پایگاه اطلاعاتی شاک اند ویبریشن دایجست از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (Shock and Vibration Digest (ebscohost این پایگاه کتابشناختی رکوردهایی را فراهم می کند که حوزه های مهم مربوط به شوک و لرزش را به طور بسیار گسترده ای پوشش می دهد. پوشش موضوعی این پایگاه شامل سروصدا، فناوری های لرزش، لرزه شناسی، مکانیک آزمایش، مهندسی و دیگر موضوعات مرتبط است. ابسکو با […] مطالعه کامل