معرفی پایگاه چکیده نامه ای هیومن ریسورسز از ابسکوهاست

معرفی پایگاه چکیده نامه ای هیومن ریسورسز از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (Human Resources Abstracts (ebscohost این پایگاه کتابشناختی تمامی حوزه های مربوط به منابع انسانی مانند مدیریت منابع انسانی، کارمندان و رفتار سازمانی را پوشش می دهد و شامل صدها هزار رکورد از مجلات و ژورنال های برجسته صنعتی می باشد. در یک نگاه حوزه موضوعی: منابع کسب و کار مناسب برای: […] مطالعه کامل