معرفی پایگاه مسترفایل پریمیر از ابسکوهاست

معرفی پایگاه مسترفایل پریمیر از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (MasterFILE Premier (ebscohost این پایگاه که مخصوصا برای کتابخانه های عمومی طراحی شده است، متن کامل مجلات و کتب مرجع و اسناد منابع اصلی را فراهم می آورد. همچنین این پایگاه دارای مجموعه ای از تصاویر شامل عکس ها، نقشه ها و پرچم ها می باشد. مسترفایل پریمیر شامل متن کامل […] مطالعه کامل