شناسایی موضوعات داغ برای تحقیق

شناسایی موضوعات داغ برای تحقیق

تصمیم گیری در مورد اینکه چه موضوعی را در حرفه خود بازخورد زیادی داشته باشد، بسیار هوشمندانه است ومی‌تواند یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای یک دانشمند باشد. در هر حوزه تحقیقاتی به موضوعاتی داغ گفته می‌شود که برای بسیاری از مردم جالب خواهد بود. این موضوعات می‌توانند یکی از موارد زیر باشند: توانایی شناسایی موضوعات […] مطالعه کامل