پژوهش کاربردی چیست؟

پژوهش کاربردی چیست؟

هر پژوهشی با هدف خاصی انجام می‌شود که در ابتدا پژوهشگر هدف خود را مشخص می‌کند. پس از تعیین هدف پژوهش، نوع پژوهش نیز تعیین می‌شود. معمولا در ابتدای مقالات یا پایان نامه به نوع پژوهش از حیث هدف اشاره می‌‌شود لذا آشنایی پژوهشگر با انواع پژوهش از حیث هدف می‌تواند به او کمک کند. […] مطالعه کامل