ماده تاریک: کمبودهای سیاست ناشران درباره نویسندگی هوش مصنوعی مولد!

ماده تاریک: کمبودهای سیاست ناشران درباره نویسندگی هوش مصنوعی مولد!

دو طرف طیف هوش مصنوعی از نویسندگی تا بازبینی از زمان انتشار چت‌جی‌پی‌تی در سال گذشته، ناشران با ظهور مدل‌های زبان بزرگ (LLM) و تدوین خط‌‌مشی‌های استفاده اخلاقی آن‌ها توسط محققان در زمینه‌ی نویسندگی و بازبینی، با چالشی جدی مواجه شده‌اند. بسیاری از ناشران رویکرد اولیه‌ای را اتخاذ کرده‌اند که مرزهای مشخصی برای آنچه مجاز […] مطالعه کامل