پایگاه هلث پالیسی رفرنس سنتر از ابسکوهاست

پایگاه هلث پالیسی رفرنس سنتر از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه    (Health Policy Reference Center (ebscohost این پایگاه تمام متن تمامی جنبه های مربوط به سیاست های سلامت و موضوعات مرتبط به آن را پوشش می دهد و به تصمیم گیری برنامه ریزی و پژوهش در زمینه سیستم های مراقبتی کمک می کند. پایگاه هلث پالیسی رفرنس سنتر، متن کامل مقالات صدها […] مطالعه کامل