گرامر چک دستیار نوشتن

گرامر چک دستیار نوشتن

احتمالاً مانند بسیاری از مردم، قوانین اساسی دستور زبان را در مدرسه یاد گرفته اید. و مانند بسیاری دیگر، احتمالاً بسیاری از چیزهایی که آموخته اید را فراموش کرده اید. آیا پایان دادن یک جمله با حرف اضافه بد است؟ آیا قوانین سخت و سریعی برای زمان استفاده از who، that یا Which وجود دارد؟ […] مطالعه کامل