پایگاه اطلاعاتی ورلد تکستیلز از ابسکوهاست

پایگاه اطلاعاتی ورلد تکستیلز از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی  (World Textiles (ebscoost این پایگاه کتاب شناختی که به علت پوشش بین المللی آن از مطالب علمی، تجاری، فنی و اقتصادی شناخته می شود، دهه ها اطلاعات مرتبط به توسعه و نوآوری در صنعت نساجی را پوشش می دهد. ورلد تکستیلز دامنه گسترده ای از منابع شامل توسعه کارخانه، کنترل کامپیوتری، […] مطالعه کامل