معرفی پایگاه پابلیک ادمینیستریشن ابسترکتس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه پابلیک ادمینیستریشن ابسترکتس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Public Administration Abstracts (ebscohost پابلیک ادمینیستریشن ابسترکتس یک پایگاه چکیده نامه ای است که حوزه های مهم مدیریت عمومی مانند نظریات مدیریت عمومی، ساختارهای مدیریتی و خدمات اجتماعی را پوشش می دهد. این پایگاه دارای هزاران رکورد است که با دقت زیاد از مهم ترین منابع انتخاب شده اند. در یک نگاه […] مطالعه کامل