معرفی پایگاه پابلیک افرز ایندکس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه پابلیک افرز ایندکس از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (Public Affairs Index (ebscohost پابلیک افرز ایندکس، یک پایگاه کتابشناختی است که تمامی جنبه های ملی و بین المللی حوزه سیاست های عمومی از جمله سلامت عمومی، محیط زیست، مسکن، حقوق شهروندی و تجارت بین المللی را در بر می گیرد. پابلیک افرز ایندکس، از مطالب متنوعی مانند ژورنال های علمی، مقالات […] مطالعه کامل