پایگاه اطلاعاتی انجینیرینگ ویلیج

پایگاه اطلاعاتی انجینیرینگ ویلیج

      معرفی پایگاه اطلاعاتی  Engineering Village این بانک اطلاعاتی جامع مھندسی محصول شرکت اطلاعاتی Elsevier Engineering Information در زمینه ھای فنی و مھندسی است. امکان جستجو در ٧ میلیون چکیده مقالات مجلات فنی مھندسی، گزارش‌ھای فنی، مقالات ارائه شده در کنفرانس ھا و سمینارھا و گزارش ھای ثبت اختراعات و استانداردھا در این […] مطالعه کامل