معرفی پایگاه سوسیولوژی سورس آلتیمیت از ابسکوهاست

معرفی پایگاه سوسیولوژی سورس آلتیمیت از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (Sociology Source Ultimate (ebscohost پایگاه سوسیولوژی سورس آلتیمیت با معرفی کردن بیشترین تعداد ژورنال های تمام متن و هم ترازخوانی شده نسبت به تمامی پایگاه های مشابه خودش، منابع بسیار مهم را برای دانشجویانی که رفتار و تعاملات اجتماعی را مطالعه می کنند، فراهم می آورد. سوسیولوژی سورس آلتیمیت برای فراهم […] مطالعه کامل