معرفی پایگاه چکیده نامه ای نشنال کریمینال جاستیس رفرنس سنتر سرویس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه چکیده نامه ای نشنال کریمینال جاستیس رفرنس سنتر سرویس از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (National Criminal Justice Reference Service Abstracts (ebscohost این مجموعه شامل خلاصه هایی از مهم ترین مطالب مربوط به اجرای قانون و عدالت کیفری در قالب کتاب، گزارش های دولتی، گزارش های پژوهشی، ژورنال ها و تحقیقات چاپ نشده می شود. این پایگاه ابزار ارزشمندی برای قانون گذاران، پژوهشگران و متخصصان حقوقی […] مطالعه کامل