پایگاه اطلاعاتی سی ای بی ابسترکتس آرشیو از ابسکوهاست

پایگاه اطلاعاتی سی ای بی ابسترکتس آرشیو از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (CAB Abstracts Archive (ebscohost پایگاه سی ای بی ابسترکتس آرشیو که توسط سی ای بی آی تولید شده است، یک پایگاه کتابشناختی آرشیوی است که ادبیات علوم زیستی کاربردی را از سال ۱۹۱۳ تا ۱۹۷۲ پوشش می دهد. این پایگاه که شامل بیش از یک میلیون رکورد در زمینه کشاورزی، دامپزشکی، […] مطالعه کامل