پژوهش علّی – مقایسه‌ای چیست؟

پژوهش علّی – مقایسه‌ای چیست؟

در زمینه پژوهش، روش‌ها و راه‌های متعددی برای یافتن پاسخ نیازها وجود دارد، در این مقاله به مطالعه علّی  ـ مقایسه‌ای، روش‌شناسی، مزایا و کاربردهای فراوان آن، می‌پردازیم. پژوهش علّی ـ مقایسه‌ای چیست؟ مطالعه علّی- مقایسه‌ای (causal comparative research) روشی است که برای شناسایی روابط علت و معلولی بین متغیرهای مستقل و وابسته به کار […] مطالعه کامل