کارگاه «کتابدار ۲.۰» در دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شد

کارگاه «کتابدار ۲.۰» در دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شد

کارگاه کتابدار ۲.۰ به مدت یک هفته از تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۵ در دانشگاه علوم پرشکی اهواز برگزار شد. در این کارگاه که با تدریس “حسین حیدری” مدیر شرکت یابش از طرف کتابخانه ی مرکزی دانشگاه علوم پرشکی اهواز صورت گرفت، کتابداران در قالب دو گروه در دو نوبت صبح و بعدازظهر هر گروه ۱۵ ساعت فشرده […] مطالعه کامل