معرفی پایگاه کامپیوتر اند اپلاید ساینس کامپلیت از ابسکوهاست

معرفی پایگاه کامپیوتر اند اپلاید ساینس کامپلیت از ابسکوهاست

  معرفی پایگاه اطلاعاتی (Computers and Applied Sciences Complete (ebscohost این پایگاه تمام متن، حوزه های محاسبات، تکنولوژی و مهندسی را پوشش می دهد و به خصوص برای پژوهشگرانی که کسب و کارها و پیامدهای اجتماعی تکنولوژی های جدید را مطالعه می کنند، مفید است. در یک نگاه نوه محتوا: تمام متن حوزه موضوعی: تکنولوژی […] مطالعه کامل