شورای کدهای بین المللی ساختمان سازی

شورای کدهای بین المللی ساختمان سازی

  معرفی شورای کدهای بین المللی ساختمان سازی ICC International Codes Council شورای کدهای بین المللی منبع اصلی جهانی کدها، استانداردها و راه حل های ایمنی ساختمان است. این استانداردها در سطح بین المللی پذیرفته شده و شامل ارزیابی محصول، اعتبارسنجی، فناوری، آموزش و صدور گواهینامه اعتبار است. از کدها و استانداردهای تدوین شده در این […] مطالعه کامل