مجموعه پایگاه های اطلاعاتی آکادمیک سرچ از ابسکوهاست

مجموعه پایگاه های اطلاعاتی آکادمیک سرچ از ابسکوهاست

معرفی پایگاه های اطلاعاتی آکادمیک سرچ از ابسکوهاست Academic Search Ebscohost ابسکو چیست؟ ابسکو یک شرکت خدمات اطلاعاتی است که تولید کننده و مالک، پایگاه های اطلاعاتی بی شماری، در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تجاری است. این شرکت توسط هزاران موسسه و میلیون ها کاربر در سطح جهان استفاده می شود. در واقع […] مطالعه کامل