مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا

مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا

  معرفی موسسه استانداردهای ملی آمریکا ANSI American National Standards Institute موسسه استاندارد ملی آمریکا بر فعالیت های ارزیابی استاندارد در ایالات متحده نظارت دارد. این موسسه ماموریت خود را تسهیل ارتباط استانداردها در سطح ایالات را با یکدیگر می داند و این امر را از طریق حفظ یکپارچگی و ارتقاء این استاندارها عملی می […] مطالعه کامل