انجمن آکوستیک آمریکا ASA

انجمن آکوستیک آمریکا ASA

  معرفی انجمن آکوستیک آمریکا ASA انجمن آکوستیک آمریکا یک سازمان حرفه ای و علمی است که در زمینه علم آکوستیک و مهندسی آکوستیک فعالیت می نماید. این انجمن با فعالیت های علمی خود در صدد انتشار مطالب مرتبط با علم آکوستیک برای دانشمندان علوم فیزیک، علوم زیستی، مهندسان، روانشناسان، فیزیولوژیست ها، معماران، موسیقی دانان […] مطالعه کامل