پژوهش همبستگی چیست؟

پژوهش همبستگی چیست؟

پژوهش همبستگی از دسته پژوهش‌های کمی است که برای بررسی رابطه‌ای که بین دو متغیر مستقل و وابسته در یک مجموعه داده وجود دارد، به کار می‌رود. در این روش، ابتدا متغیرها انتخاب می‌شوند و سپس مورد بررسی قرار می‌گیرند که آیا تغییر در یکی از متغیرها باعث تغییر در متغیر دیگر می‌شود یا خیر. […] مطالعه کامل