بانک جهانی

بانک جهانی

معرفی انتشارات بانک جهانی worldbank بانک جهانی چیست؟ بانک جهانی یکی از بزرگترین منابع جهانی در راستای کمک به توسعه است که مرکز توجه اصلی آن کمک به رفع فقر است. بانک جهانی که نام حقیقی آن “بانک بین المللی ترمیم و توسعه  “است، مهمترین سازمان بین المللی اعتباری است که درخصوص تامین مالی برای توسعه […] مطالعه کامل