تکنیک توهم خلاق

تکنیک توهم خلاق

خیلی وقت ها چیز هایی که فکر می کنیم واقعیت است، واقعاً واقعیت نیست. واقعیتهابا حواس پنج گانه انسان درک می شوند. اما چیزهائی که از محیط اطراف به وسیله ی حواس پنج گانه دریافت می شوند به شیوه های متفاوتی توسط مغز فرد تفسیر می گردد. در این تفسیر عوامل مختلفی ممکن است دخالت کنند […] مطالعه کامل