پایگاه اطلاعاتی ای مارکتر

پایگاه اطلاعاتی ای مارکتر

معرفی پایگاه اطلاعاتی emarketer ای مارکتر یکی از پایگاه های پیشرو در عرصه دیجیتال در زمینه بررسی رفتار استفاده کنندگان است. این پایگاه اطلاعاتی بیش از ۲۵ سال است که با بهره گیری از داده های شفاف و تائیدشده از هزاران منبع مختلف و با استفاده از نمودارها، جداول و داده های علمی پیش بینی […] مطالعه کامل