آشنایی با نرم‌افزار Eviews

آشنایی با نرم‌افزار Eviews

نرم‌افزار Eviews چیست؟ نرم‌افزار ایویوز (Eviews) یکی از نرم‌افزار‌های آماری و اقتصادسنجی به روز است که ابزاری تحلیلی برای کاربران فراهم می‌کند و بکارگیری آن با سهولت همراه است. امروزه نرم‌‌افزار ایویوز یکی از اصلی‌ترین نرم‌افزار‌های پیش‌بینی‌کننده اقتصاد کلانی بکار گرفته شده توسط بانک‌های مرکزی، بانک‌های ملی و ادارات دولتی در سراسر جهان است. شناسنامه […] مطالعه کامل