ضریب تاثیر یا ایمپکت فکتور چیست؟

ضریب تاثیر یا ایمپکت فکتور چیست؟

ارزیابی کیفیت و اعتبار پژوهش‌ها و یافته‌های علمی اهمیتی فزاینده دارد. در این میان، ضریب تاثیر مجله (journal Impact Factor) به عنوان ابزاری آماری، نقشی کلیدی در سنجش و مقایسه‌ی مجلات علمی و در نهایت، ارزیابی پژوهشگران و موسسات تحقیقاتی ایفا می‌کند. در این مقاله از یابش، به بررسی ابعاد مختلف ضریب تاثیر، از چیستی […] مطالعه کامل